Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împadurite (2017)

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează pe toţi cei interesaţi că până în data de 31 martie 2017, orele 16.00, se poate accesa Schema de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite”, aferentă Măsurii 8 „Investiții în dezvoltarea zonelor împădurite și îmbunătățirea viabilității pădurilor”, SubMăsura 8.1 „Împăduriri și crearea de suprafețe împădurite” din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020.

Scopul ajutorului îl reprezintă acordarea unui sprijin financiar deţinătorilor publici şi privaţi de terenuri agricole şi neagricole şi formelor asociative ale acestora pentru împădurirea şi crearea de suprafeţe împădurite.

Alocarea bugetară este de 50.000.000 euro. Sprijinul financiar este reprezentat de costuri standard pe hectar pentru împădurirea terenurilor agricole şi/sau neagricole, sub forma a două prime. Prima de înfiinţare a plantaţiilor forestiere acoperă şi costurile de elaborare a proiectului tehnic de împădurire (Prima 1). Se acordă, de asemenea, o primă anuală (Prima 2), care acoperă lucrările de întreţinere a plantaţiilor pe o perioadă de maximum 6 ani până la închiderea stării de masiv, efectuarea a două lucrări de îngrijire a arboretelor după închiderea stării de masiv şi pierderile de venit agricol pentru o perioadă de 12 ani pentru suprafaţa împădurită.

Schema vizează înfiinţarea de plantaţii forestiere, respectiv (capitolul 5 din Ghidul Solicitantului):

  • Trupuri de pădure pe terenurile agricole şi neagricole;
  • Perdele forestiere de protecţie pe terenurile agricole şi neagricole.

Beneficiarii măsurii pot fi deținătorii publici de teren agricol și neagricol, deținătorii privați de teren agricol și neagricol și forme asociative ce dețin teren agricol și neagricol. În categoria deținătorilor publici de teren sunt incluse unitățile administrativ teritoriale  ale comunelor, orașelor, municipiilor și alte persoane juridice de drept public, precum și formele asociative ale acestora. Beneficiarii publici sunt eligibili doar pentru Prima 1. Deţinătorii privaţi de teren includ persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, societăţile comerciale, asociaţiile şi fundaţiile, alte persoane juridice de drept privat, precum şi formele asociative ale acestora.

Eligibilitatea beneficiarilor se va demonstra pe baza documentelor care dovedesc categoria de beneficiar, precum și a celor privind dreptul de proprietate și/sau de deținere a terenurilor.

Terenurile propuse pentru împădurire trebuie să respecte criterii de eligibilitate. De exemplu, terenul agricol eligibil destinat împăduririi reprezintă o suprafața de teren din categoriile de folosință teren arabil, culturi permanente și pajiști permanente, care au fost folosite în scopuri agricole pe parcursul ultimilor 2 ani. Acesta trebuie să fi fost declarat la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) în urmă cu cel puțin 2 ani iar pentru acest teren trebuie să fi fost respectate în această perioadă standardele de eco-condiționalitate (GAEC/ SMR) relevante.

Terenul neagricol eligibil destinat împăduririi reprezintă o suprafața de teren care nu este utilizată în scop agricol (dar inclusă în blocurile fizice identificate în LPIS – Land Parcel Identification System) sau care are utilizare agricolă și are categoriile de folosință teren arabil, culturi permanente și pajiști permanente, fiind identificată în LPIS, dar pentru care nu a fost asigurat un nivel minim de întreținere prin respectarea standardelor de eco-condiționalitate relevante pe parcursul ultimilor 2 ani.

Până la închiderea stării de masiv și încheierea contractului de finanțare, gestionarea tuturor plantațiilor forestiere se va realiza în bază proiectului tehnic de împădurire. După închiderea stării de masiv, modul de gestionare a pădurii, prevăzut și în proiectul tehnic, trebuie să fie compatibil cu prevederile Codului silvic și a legislației din domeniul forestier.

Până la vârsta exploatabilității precizată în proiectul tehnic de împădurire suprafața respectivă nu va mai beneficia de vreo plată cu excepția cazului în care beneficiarul solicită,  înainte de demararea lucrărilor de înfiinţare a plantaţiei, rezilierea contractului de finanţare pentru împădurirea suprafeței care face obiectul proiectului tehnic de împădurire sau în situația în care se convine încetarea contractului de finanțare în caz de forță majoră, constatată conform prevederilor legale și în temeiul  Ordinului MADR nr. 857/2016 privind aprobarea schemei de ajutor de stat: „Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite”, art.29 alin. 2, lit. (a) si (b).

Criteriile de selecţie se vor stabili având în vedere principiile:

• Amplasarea terenului (se va acorda prioritate terenurilor propuse pentru împădurire situate în zonele deficitare în păduri);
• Marimea plantaţiei (se va acorda prioritate terenurilor propuse pentru împădurire cu suprafaţa mai mare);
• Funcţia de protecţie (se va acorda prioritate realizării de perdele forestiere de protecţie);
• Funcţia de reabilitare a terenurilor (se va acorda prioritate împăduririi terenurilor situate în UAT afectate de fenomene de aridizare, eroziune sau salinizare, în funcţie de valorile indicelui de ariditate, gradului de eroziune sau gradului de salinizare);
• Diversitatea speciilor (se va acorda prioritate lucrărilor de împădurire care propun cel puţin 2 specii de bază în compoziţie).

Depunerea Cererii de Finanţare se realizează pe suport de hârtie la Centrele Judeţene APIA. Cererea trebuie să fie însoţită de proiectul tehnic de împădurire.

Sursă şi informaţii suplimentare: http://www.apia.org.ro/ro/submasura-m-8-1

Descarcaţi Ghidul Solicitantului:

http://www.apia.org.ro/files/pages_files/Ghidul_solicitantului_mic.pdf